Manedobhan Service Center

Mr. Hari Bahadur Tamang

Mr. Hari Bahadur Tamang

Manager
Ms. Namrata Lama

Ms. Namrata Lama

Assistant
Mr. Santa Bdr. Tamang

Mr. Santa Bdr. Tamang

Market Representative